1. Asiakas / Asiakkuus

M&M Kuntotalon (jäljempänä myös ”M&M”) asiakkaita (jäljempänä myös ”Asiakas”) ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja palvelusopimuksen (jäljempänä myös ”Sopimus”) allekirjoittaneet henkilöt. Sopimuksen alkamisajankohta ilmoitetaan Sopimuksen etusivulla. Asiakkuus on henkilökohtainen. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee M&M:llä sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. M&M:llä on oikeus siirtää tämä Sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan suostumusta.

2. Asiakastunniste

Asiakkaalle luovutetaan henkilökohtainen asiakastunniste (jäljempänä myös ”Jäsenkortti”) Asiakkuuden todentamista varten. Jäsenkortti on aina esitettävä M&M:n tiloihin saavuttaessa eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Jäsenkortin käytössä tulee noudattaa annettuja ohjeita sekä kulloinkin voimassaolevia sääntöjä. Jäsenkorttia käyttävän henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. M&M:n tiloissa on tallentava videovalvonta. Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava M&M:n henkilökunnalle. Asiakkaan on lunastettava uusi Jäsenkortti kadonneen tilalle. Uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

3. Asiakastiedot ja niiden käsittely

M&M tallentaa saamansa asiakastiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero tai verkkolaskuosoite jne.) omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakas on vastuussa siitä, että M&M:llä on käytössään ajantasaiset asiakastiedot. Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan.

4. Maksut

4.1 Liittymismaksu

Asiakkaan on Palvelusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä suoritettava Sopimuksen mukainen liittymismaksu. Liittymismaksua ei tule suorittaa, mikäli asiakkaalla on voimassa oleva palvelusopimus. Liittymismaksua ei palauteta sopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4.2 Ennakkomaksu

Asiakkaan on Palvelusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä suoritettava sopimuksen mukainen ennakkomaksu ajalta, jonka hän haluaa käyttää M&M:n palveluja ennen Sopimuksen voimaanastumista.

4.3 Vuosittainen liikuntamaksu

Asiakas suorittaa hinnaston mukaisen vuosittaisen liikuntamaksun palvelusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tämän jälkeen vuosittainen liikuntamaksu (30 €) laskutetaan kuukausimaksun yhteydessä kerran kalenterivuodessa, alkaen sopimuksen allekirjoituksen jälkeisestä kalenterivuodesta.

4.4 Kuukausimaksu

Asiakkaan tulee suorittaa Sopimuksessa mainittu kuukausimaksu siten kuin Sopimuksessa on mainittu. Kuukausimaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Paperilaskusta peritään paperilaskulisä. Kuukausimaksusta voidaan tehdä e-laskusopimus, jolloin paperilaskulisää ei peritä.

5. Maksujen suorittamisesta

Asiakas voi halutessaan valita laskutustavaksi E-laskun. E-laskutuksessa noudatetaan yleisiä E-laskutuksen ehtoja. Paperilaskuista veloitetaan hinnaston mukainen kulu. Mikäli asiakas valitsee maksutavaksi E-laskun, tulee hänen tehdä E-laskumuutos omassa verkkopankissa tai laskutus muuttuu automaattisesti paperilaskutukseksi, jolloin paperilaskusta peritään hinnastonmukainen kulu.

6. Hintojen muutokset

Palvelusopimusten hinnat ovat kiinteät peruskauden ja määräaikaisuuden ajan. Tämän jälkeen tapahtuvista hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai kirjeellä vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaanastumista.

7. Asiakkuuden voimassaoloaika

Asiakkuus on voimassa Sopimukseen merkityn sopimuskauden, joko toistaiseksi tai määräaikaisesti.
a) Toistaiseksi voimassa oleva Sopimus
Asiakkuus on toistaiseksi voimassaoleva sopimus, jonka alussa on peruskausi. Peruskauden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, yhden täyden kalenterikuukauden (1 kk) irtisanomisajalla.
b) Määräaikainen Sopimus
Määräaikainen Sopimus on voimassa Sopimukseen merkityn sopimuskauden ajan. Määräaikaisuuden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, yhden täyden kalenterikuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Asiakkuuden voi tarvittaessa keskeyttää (kohta 8), siirtää (kohta 9) tai irtisanoa (kohta 10) Sopimusehtojen mukaisesti.

8. Keskeytys

Tietyissä erityistapauksissa, kuten esim. pitkäaikainen sairaus, raskaus, armeija, opiskelu/työkomennus tai kesken sopimuskauden alkaneen työttömyyden johdosta voidaan Asiakkuus keskeyttää määräajaksi. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste, esim. lääkärintodistus. Asiakkuuden keskeytys ei voi tapahtua jälkikäteen. Keskeytyksen vähimmäiskesto on yksi (1) kuukausi. Keskeytys ei lyhennä Sopimuksen peruskautta/määräaikaisuutta vaan keskeytysaika lisätään peruskauden/määräaikaisuuden loppuun. Keskeytyksestä tehdään kirjallinen keskeytyssopimus ja keskeytyksestä tulee maksaa kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen keskeytysmaksu. Asiakkuus jatkuu keskeytyksen päättymisen jälkeen.

9. Siirto

Asiakkuus voidaan siirtää peruskauden aikana toiselle henkilölle joko toistaiseksi tai pysyvästi. Siirron minimiaika on yksi (1) kuukausi. Siirtoa ei voida tehdä, mikäli Asiakkaalla on avoimia maksuvelvoitteita tai asiakkuuden peruskausi on täynnä. Asiakas on aina vastuussa palvelumaksujen suorittamisesta. Hänen tulee siirron saajan kanssa keskenään sopia maksuista. Siirron saaja maksaa Jäsenkortista kulloisen hinnaston mukaisen maksun.

10. Asiakkuuden irtisanominen

Asiakkuus on irtisanottavissa seuraavin ehdoin:

a) Ennakkomaksuajalla
Tapauksissa, joissa Sopimus irtisanotaan ennakkomaksuajalla, peritään liittymismaksu normaalihintaisena. Normaalihintainen liittymismaksu on kirjattu sopimukseen. Ennakkoajalla irtisanotusta Sopimuksesta peritään lisäksi Asiakkuuden kestoajalta normaalihintaisen kuukausimaksun (1kk) ja Asiakkuuden kuukausimaksun erotus. Asiakkuus ja maksut päättyvät irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa.

b) Toistaiseksi voimassaoleva Sopimus, kesken peruskauden
Peruskaudella irtisanotusta Sopimuksesta peritään Asiakkuuden kestoajalta normaalihintaisen kuukausimaksun (1 kk) ja Asiakkuuden kuukausimaksun erotus. Asiakkuus ja maksut päättyvät irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa.

c) Toistaiseksi voimassaoleva Sopimus, peruskauden jälkeen
Peruskauden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, yhden täyden kalenterikuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Asiakkuus ja maksut päättyvät irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa.

d) Määräaikainen Sopimus
Määräaikaisuuden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, yhden täyden kalenterikuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Asiakkuus ja maksut päättyvät irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa. Määräaikainen sopimus on muuttotilanteessa irtisanottavissa kesken määräaikaisuuden, mikäli asiakas muuttaa pois M&M Kuntotalon talousalueelta. Muutto on todistettava virallisella muuttoilmoituksella. Sopimus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi ja jäsenyys on irtisanottavissa sopimusehtojen kohdan 10b mukaisesti.
Irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai täyttämällä irtisanoutumislomake asiakaspalvelussamme.

Irtisanomistilanteessa irtisanomiskuukaudeksi ei lueta keskeytyskuukautta. Maksettuja kuukausi-, ennakko- tai liittymismaksuja ei palauteta. Mikäli harjoitteluoikeutta on maksettu yli yhden (1) kuukauden irtisanomisajan, harjoitteluoikeus jatkuu maksettujen harjoittelumaksujen mukaisesti. Mahdolliset kurssi- ja/tai lisäpalvelut maksetaan aina kokonaisuudessaan, vaikka asiakkuus irtisanottaisiin.

11. Vastuu maksuista

Sopimuksen mukaiset maksut on maksettava riippumatta palveluiden käytöstä. Mikäli asiakas ei suorita M&M:n palveluista sovittuja maksuja siten, kuin sopimuksessa on määritelty, asiakkaan oikeus palveluiden käyttämiseen lakkautetaan välittömästi ja Asiakkuus irtisanotaan päättymään määräaikaisten sopimusten ja toistaiseksi voimassa olevien peruskaudella olevien sopimusten osalta sopimuskauden eli määräaikaisuuden tai peruskauden loppuun. Toistuvissa maksuviivästyksissä M&M tulkitsee asiakkaan rikkoneen sopimusehtoja, jolloin jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Kun jäljellä olevan sopimuskauden eräännytetyt maksut on suoritettu, harjoitteluoikeus jatkuu sopimuskauden loppuun. Asiakkuus kuitenkin päättyy irtisanomisen mukaisesti. Maksujen viivästyessä on M&M:llä oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu.

12. Yritys sopimusosapuolena

Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat M&M ja Asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa Asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli Asiakas lopettaa työskentelyn yrityssopimuksen alaisessa työpaikassa on Asiakas viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

13. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

M&M pidättää itsellään oikeuden pitää liikuntakeskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, palveluvalikoimaa tai Sopimuksen ehtoja. M&M Kuntotalon tilat saattavat joskus olla suljettu huoltotöiden tai ylivoimaisen esteen vuoksi. M&M ei vastaa harjoittelun estävistä olosuhteista, mikäli olosuhteet eivät ole M&M:n hallittavissa eikä M&M ole voinut ennakoida tilannetta ylivoimaisen esteen vuoksi.

14. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

15. Silver Club -jäsenyys

Silver jäsenyyteen kuuluu hieronta M&M Kuntotalon tiloissa erikseen varattavana Silver-aikana noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Asiakkaalle voi olla kerrallaan varattuna vain yksi hieronta-aika. Samana päivänä peruutetusta tai peruuttamatta jätetyistä hieronta-ajoista peritään 20 euron veloitus.

KLUBISÄÄNNÖT

M&M ilmoittaa klubia ja jäsenyyttä koskevista asioista sähköpostitse ja ilmoitustauluilla. Asiakas ilmoittaa halutessaan voimassaolevan sähköpostiosoitteen klubille. Asiakas ei saa tuoda luvatta eikä asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella vierailijoita klubin tiloihin. Jäsenkortin väärinkäytöstä seuraa huomautus ja Asiakkaalta peritään kutakin luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden 50 euron sakkomaksu. Asiakas on vastuussa omasta kuntoilustaan ja siitä, että klubin liikuntamuodot soveltuvat hänelle. Asia on tarvittaessa tarkistettava lääkäriltä. Sairastuminen voi olla syy, jolloin M&M voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti. Klubin aukioloajat löytyvät mm. ulko-ovesta. Raisiontorin ja Vaasan tiloista on ehdottomasti poistuttava ennen klo 24:00. Hälytyksen aiheuttaja vastaa hälytyksestä aiheutuneista kuluista (100€). Kupittaan ja Koulukadun tilat ovat käytettävissä 24h vuorokaudessa. Sähkövian tms. sattuessa pyydetään tekemään ilmoitus ulko-ovessa olevaan puhelinnumeroon. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hyvitystä vioista tai häiriöistä johtuvista ongelmista. Säilytyslokerot ovat tarkoitettu tavaroiden säilytykseen harjoittelun aikana. Lokeron väärinkäytöstä peritään 50 euron sakkomaksu. M&M ei vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta eikä lokeroon jätetyistä tavaroista. M&M Kuntotalon tiloissa saatetaan valokuvata ja videokuvata sekä tuottaa materiaalia sosiaaliseen mediaan. Asiakas on velvollinen palauttamaan käyttämänsä painot paikoilleen ja noudattamaan yleisiä siisteys- ja järjestystapoja. Tapojen noudattamatta jättäminen voi olla syy, jolloin M&M voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti.

Tervetuloa M&M:n asiakkaaksi. Onnittelut liikuttavan hyvästä päätöksestä!